30
nov.

Järgmisest aastast lihtsustub otse- ja üleminekutoetuste taotlemine

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
29.11.2017

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaeluministri määruste muutmise eelnõu, mille eesmärk on muuta alates 2018. aastast otse- ja üleminekutoetuste taotluste esitamine elektrooniliseks, et muu hulgas lihtsustada taotluste esitamist.

Eelnõuga muudetakse viies maaeluministri määruses toetuste taotlemise ja menetlemise korda. 2018. aastast saab otse- ja üleminekutoetusi taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilise e-teenuse keskkonna kaudu.

„Eesti riik on seadnud avalike teenuste arendamise eesmärgiks osutada teenuseid kiiresti ja võimalikult väikese halduskoormusega. Seetõttu on muudatused eelkõige tingitud vajadusest täpsustada ja täiendada määrusi, et lihtsustada taotluse esitamist,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Lisaks võimaldab muudatus PRIA-l tõhusamalt teha ristkontrolle, sealhulgas taotluste eelkontrolle, vähendada kontrollidega seotud bürokraatiat ja kontrollide veamäära.“

Maaeluminister lisas, et taotlejate jaoks on protsess tehtud võimalikult lihtsaks ja mugavaks. „Peamine ja suurim kasu taotlejale on see, et tänu PRIA e-teenuse keskkonnas toimuvatele automaatsetele kontrollidele on taotlejal võimalik taotluse täitmisel teada saada vigadest või puudustest taotlusel ja need kohe ka ära parandada, vältides seeläbi hilisemaid võimalikke toetussummade vähendamisi,“ lisas Tamm.

Taotleja jaoks on suurem muudatus see, et suurem osa andmetest tuleb edaspidi esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Kui tegemist ei ole esmataotlejaga, on PRIA e-teenuse keskkonnas  taotlejale ühtlasi kättesaadav toetuse menetlemiseks vajalik teave taotleja ja taotletava toetuse kohta.

Sujuvaks e-taotlemisele üleminekuks peaksid taotlejad olema PRIA hinnangul valmis. Sellest annab kinnitust ka asjaolu, et igal aastal on e-teenuse keskkonna kaudu esitatavate taotluste arv suurenenud. 2017. aastal esitas pindalatoetuse taotluse läbi PRIA e-teenuse keskkonna 92% taotlejatest. PRIA on omalt poolt igati valmis aitama kõiki taotlejaid, sealhulgas seni üksnes pabertaotluse esitanud taotlejaid. Ka konsulendid on valmis selliseid taotlejaid taotluste esitamisel igal viisil aitama.

Otsetoetuste üldistes nõuetes pikendatakse määrusega põllumajandusmaa hooldamise tähtaega ning täpsustatakse põllumajandusliku tootmistegevuse kontrollimise tähtaega. Põllumajandusmaa on nõuetekohaselt hooldatud, kui seda vegetatsiooniperioodi jooksul niidetakse ja niide kokku kogutakse või muul viisil hooldatakse, näiteks hekseldamise teel, hiljemalt taotluse esitamise aasta 20. augustiks. Seega lähtub PRIA hooldatava põllumajandusmaa kontrollimisel 20.  augusti ja põllumajanduslikuks tootmistegevuseks kasutatava põllumajandusmaa kontrollimisel 1.  septembri tähtpäevast (v.a erandjuhtumite puhul lähtuvalt tootmistegevuse eripärast).

Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade ehk rohestamise toetuse nõuetes muudetakse ökoloogilise kasutuseeesmärgiga maa-alade ehk ökoalade tava nõudeid:

  • lisatakse sojauba (Glycine max L.) lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride hulka;
  • lubatakse lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure kasvatada segus teiste põllumajanduskultuuridega tingimusel, et määrusega nimetatud lämmastikku siduvate põllumajanduskultuuride osakaal taimikus on üle 50%;
  • alates 2018. aastast on keelatud igasugune taimekaitsevahendite kasutamine ökoalana määratletud põllumaal, kus kasvatatakse lämmastikku siduvaid põllumajanduskultuure või hoitakse ökoalana määratletud kesas;
  • laieneb metsasuse erisusega hõlmatud ala perioodiks 2018–2020 (uute erisusega hõlmatud homogeensesse piirkonda kuulub 48 KOV üksust), kus otsetoetuste taotlejad on vabastatud ökoalade tava nõuete täitmisest. Metsasuse erisuse analüüs on esitatud ka Euroopa Komisjonile ning sellele oodatakse Komisjoni heakskiitu.

Maaeluministri määruste muutmise eelnõuga muudetakse järgmisi maaeluministri määrusi:

  • 17. aprill 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus”;
  • 20. aprill 2015. a määrus nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus”;
  • 5. jaanuar 2017. a määrus nr 3  “Piimalehma kasvatamise otsetoetus“;
  • 16. veebruar 2017. a määrus nr 17  “Loomakasvatuse üleminekutoetus“;
  • 17. aprill 2017. a määrus nr 33  “Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus“.

E-teenusele üleminek on seotud ka Euroopa Komisjoni määrusega, mille kohaselt on kõikidel liikmesriikidel alates 2018. aastast kohustus teha taotlejatele e-teenuse keskkonnas kättesaadavaks georuumilise toetusetaotluse vorm ehk kõik toetuse taotlemiseks vajalikud andmed ning asjakohane graafiline materjal (kaardid), mis võimaldab deklareeritud alade ruumilisi ja tähtnumbrilisi andmeid töödelda.

Teate edastas:
Triin Heinaste
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel 6256 108
press@agri.ee


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil