Olulised kuupäevad

MAI

1.05 – Karjatamine veekogu läheduses on lubatud (välja arvatud  mere veekaitsevööndis), kui sellest on 14 päeva varem teavitatud Keskkonnaametit.

ÜLDINE pindalatoetuste info:

2.05-21.05 – põllumajanduse otsetoetuste, üleminekutoetuste ja maaelu arengukava pindala- ja loomatoetuste taotlemine. 2018 taotlemine ainult e-PRIA kaudu. Hilinenud taotlusi saab esitada 15. juunini, kuid sel juhul vähendatakse toetust 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.

15.05 – loomapidaja esitab teatise tema peetavate sigade ja mesilaste kohta 1. mai seisuga.

Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018009 

1.05 – kohustuse perioodi teise aasta 1.05 kuni kohustuse perioodi lõpuni tuleb hoida bioloogilist mitmekesisust toetavaid elemente. Kui kasvatatakse viljapuid, peab 1.05 kuni 31.08 hoidma feromoonpüüniseid.

1.05 – hiljemalt kohustuse perioodi teiseks aastaks tuleb rajada kaitsehekk.

Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018008 

2.05– mullaproovide tähtaeg. Tutvu täpsemalt mullaproovide nõude tingimustega!

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus ehk PLK (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue. Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018016   ja selle toetuse puhul on ka palju alapõhiseid tähtaegu ja piiranguid, mis tulenevad kaitse-eeskirjast, kaitsekorralduskavast või liigi kaitse ja ohjamise tegevuskavast)

PLK taotlejad esitavad enne taotluse esitamist hooldatavate poollooduslike koosluste andmed Keskkonnaametile nõusoleku saamiseks.

31.05 – hiljemalt nüüd tuleb alustada rannaalal karjatamist, kui alapõhiselt ei ole määratud teisiti.

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (iga kuupäeva taga on konkreetne nõue). Vaata täpsemalt: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018014

2.05– just selle tähtajaga on seotud mitmed looma toetusõiguslikkuse nõuded, kui plaanid taotleda ohustatud tõugu loomade toetust. Kontrolli neid nõudeid varem!

NB! ka nõuetele vastavuse nõuded kehtivad kogu kalendriaasta kohta. Kohustuslike majandamisnõuete tähtajad tulevad valdkonna vastavatest õigusaktidest. Nõuetele vastavus, maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ehk HPK siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/116112017004

31.05 – Keskkonnaametile tuleb teatada karuputke esinemisest (HPK)

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse info: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122017050

8.05 – Toetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul nõuete kohaseid piimalehmi.

Loomade heaolu toetus. Täpsemalt vaata siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018012

Kohustuse aastale eelnenud aasta 1. maist kuni kohustuse aasta 30. aprillini arvestatakse keskmist munakanade arvu.

1.05 seisuga nõuetekohaste sigade arv loomakasvatushoone kaupa.

2.05-31.08 – nõuetekohaste veiste, sh vasikate ning hobuste pidamisperiood.

2.05 – toetust saab taotleda selle seisuga nõuetekohaste lammaste ja kitsede eest. Lambaid ja kitsi peab pidama vähemalt 31. augustini.

8.05 – ammlehma ja ute kasvatamise üleminekutoetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul selle määruse nõuetekohaseid ammlehmasid ja uttesid. Ammlehma kasvatamise üleminekutoetuse taotleja ei või taotlusel märgitud ammlehma asendada teise ammlehmaga.

22.05 – PRIA-t saab hakata teavitama põllumajandusliku majapidamise üleandmisest (pindalatoetused ja MAK  loomatoetused)

2.-21.05 (hilinenult kuni 15.06)

 • Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus;
 • Noore põllumajandustootja toetus;
 • Väikepõllumajandustootja toetus;
 • Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus;
 • Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus;
 • Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1);
 • Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014.2020 meede 10.1.2);
 • Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014.2020 meede 10.1.3);
 • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4);
 • Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4);
 • Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5);
 • Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6);
 • Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7);
 • Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAK 2014-2020 meede 11);
 • Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1);
 • Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (MAK 2014-2020 meede 12.1)

Natura 2000 toetus erametsamaale. Hilinenult kuni 18.05.

 


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil