15
apr.

Noortalunikud arutlesid riskijuhtimise ja esindusorganisatsioonide vajalikkuse teemadel

12.04.2019 toimus MTÜ Eesti Noortalunikud üldkoosolek ja koolitus Käbliku talus Põlvamaal.
Lisaks ühingu majandusaasta tulemuste ettekandmisele ja kinnitamisele, arutleti riskijuhtimise ja esindusorganisatsioonide vajalikkuse teemadel ning laiendati MTÜ juhatust 2 liikme võrra, et parandada võimalust Noortalunike huvide ja vajaduste esindamiseks erinevatel tasanditel ja töögruppides. Samuti otsustati luua võimalus infole ligipääsuks ja kogemuste saamiseks põllumajandussektorisse sisenevatele noortele.

Viimastel aastatel on palju räägitud raskustest põllumajandussektoris seoses keeruliste ilmastikuoludega. Riskide maandamine on eriti oluline alustavatele põllumeestele, kellel veel nö rasva koguda ei ole võimalik olnud ja investeerimisvajadus suur. Esimese ettekande tegi Valgamaa Põllumeeste Liidu juht ja tegevtalunik Kalle Kits, kes andis ülevaate sellest, kui palju mõjutab lisaks ilmastikule ettevõtte sissetulekuid toodangu müügist saadav tulu, mida on võimalik väga olulises osas mõjutada teravilja hinna läbimõeldud ja õigeaegse fikseerimisstrateegiaga.

Seejärel sai sõna pikaaegne Maaeluministri nõunik, endine Taluliidu juht ja ettevõtja Kalle Liebert.

Liebert ütles, et esindusorganisatsioon on ettevõtjale oluline sotsiaalpartner, kellele põllumees saab oma vajadused nö lihtsustatud korras edasi anda, ja mille esindajad koondatud info põhjal oma liikmete huvisid riiklikul tasandil kaitsevad ja esindavad. Esindusorganisatsioonide tegevuse tulemusena on viimastel aastatel langetatud mitmeid olulisi poliitilisi otsuseid, näiteks siseriiklike otsetoetuste taastamine ja mahepõllumajanduse jätkuv toetamine.

MTÜ Eesti Noortalunikud juhtimine toimub täielikult vabatahtliku töö alusel. Organisatsiooni liikmed on tegevettevõtjad, millele lisandub veel paljudel juhtudel palgatöö. See muudab panustamise oma liikmete huvide esindamisel keerulisemaks, kui see on näiteks palgalise juhtimisega sarnastes organisatsioonides. Samas on noorte põllumajandusettevõtjate hääl ja arvamus väga oodatud erinevates maaeluga seotud asutustes ja ettevõtmistel. Seoses sellega tehti üldkoosolekul otsus laiendada ühingu juhatust ning juhatusse valiti 2 uut liiget.

Värske juhatuse liikme Maaülikooli doktorant Ragnar Viikoja vastutusalaks said rahvusvahelised suhted teiste analoogorganisatsioonidega ja Eesti Noortalunike koostöö ja võimalik liitumine Euroopa Noortalunike Nõukoguga (CEJA), millega on liitunud kõik Euroopa riigid peale Läti ja Eesti. Teraviljakasvataja Karl Aru Raplamaalt on mahetootja ja tema kaudu soovime senisest paremini esindada oma liikmete selle tootmissuunaga seotud huvisid.

Kuna ühingu liikmete poole pöörduvad tihti küsimuste ja probleemidega noored, kes alles kaaluvad sektorisse sisenemist, ja nende jaoks hetkel väga kompleksset infoallikat ei ole, otsustati luua „Noorliikme staatus“. Noorliige saab osaleda MTÜ üritustel ja infopäevadel, küsida nõu ja tuge tegevliikmetelt ja seeläbi teha alustamisel paremaid otsuseid. Noorliige ei pea tasuma liikmemaksu ega liitumistasu kuni 25- aastaseks saamiseni või oma ettevõtte loomise ja esimese majandusaasta möödumiseni. Noorliikme staatuse loomisega loodame parandada ligipääsetavust alustaja jaoks olulisele infole ja kontaktidele. Noorliikmeks on võimalik astuda läbi kodulehel pärast põhikirja vastavasisulise muudatuse jõustumist spetsiaalse registreerimisvormi kaudu.

Koosoleku lõpetas vabamas vormis sisukas arutelu, päeva kokkuvõttena said käesoleva aasta väljakutseks:

  • Liikmete teadlikkuse tõstmine organisatsiooni kaudu kaasa rääkimise võimalustest;
  • Noortalunike huvide laiapõhjalisema esindamise vajalikkus;
  • Alustava põllumajandustootja kompleksse nõustamise vajalikkus, organisatsiooni võimalused selles osas.

Kaja Piirfeldt, MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse esimees

Koolituse ja üldkoosoleku ettekannetega saate tutvuda alljärgnevalt:

  • Esindusorganisatsioonide roll põllumajandusettevõtete arendamisel – Kalle Liebert, ettekanne: Ettekanne, Kalle Liebert
    Nagu koolitusel mainitud on Kalle Liebert läbiviimas magistritöö raames uuringut, mis puudutab esindusorganisatsioonide rolli Eesti põllumajandusettevõtete arengu eelduste loomisel. Kalle palub kõigil noortalunikel leida aeg ja vastata järgeneval lingil olevatele küsimustele https://forms.gle/bXd1wq7fiBANdtRe7 
  • Riskijuhtimine põllumajanduses – Kalle Kits, ettekanne: Põllumajanduse riskijuhtimine Eestis
  • Tegevusaruanne 2018 – Kaja Piirfeldt, ettekanne: Tegevusaruanne 2018

MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil