30
nov.

Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuarutelud saavad hoo sisse Eesti eesistumise ajal

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
29.11.2017 

Euroopa Komisjon avaldas täna, 29. novembril teatise ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuleviku kohta. Lihtsamate eeskirjade ja paindlikumate lähenemisviisidega tagatakse ühise põllumajanduspoliitika  tulemuslikkus nii põllumajandustootjate toetamisel kui ka ELi põllumajanduse kestliku arengu edendamisel.

“Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika teatis on oluline etapp ühise põllumajanduspoliitika tuleviku aruteludes. See annab aluse mõttevahetusteks põllumajanduse väljakutsete ja nende võimalike lahenduste üle. Peame oluliseks, et põllumajanduspoliitika oleks järjest rohkem turule suunatud, teadmistel põhinev, kriisideks ja riskideks paremini valmis ning kasutaks võimalusi, mida biomajandus meile pakub,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Meie jaoks olulised teemad ÜPP tuleviku aruteludes on riskijuhtimine, innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, uued väärtusahelad, keskkond ja kliima ning loomulikult võrdsemad konkurentsitingimused.“

ÜPP teatis juhib tähelepanu olulisematele väljakutsetele ja teemadele, millega tuleb tulevikus tegeleda. Teatises on välja toodud järgmised valdkonnad: riskijuhtimine, keskkond ja kliima, biomajandus, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, maapiirkondade elujõulisus, põlvkondade vahetus, tarbija ootused ja ÜPP globaalne mõõde.

Olulisel kohal ÜPP tuleviku teatises on poliitika lihtsustamine ning tulemustele orienteeritus. Nende eesmärkide saavutamiseks muutub poliitika senine rakendusmehhanism, nähes ette nii poliitika eesmärkide kokkuleppimist EL tasandil kui ka detailsemat elluviimist läbi kogu põllumajanduspoliitikat hõlmavate ÜPP strateegiakavade liikmesriikide tasandil.

ÜPP tulevik on üks Eesti prioriteete Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal põllumajanduse valdkonnas. Selle aasta 7. juulil toimus EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemalise avaliku konsultatsiooni tulemusi tutvustav konverents. Lisaks leidis Tallinnas aset traditsiooniline põllumajanduse ja kalanduse ministrite mitteametlik kohtumine (AGRIFISH), mille peateemaks oli ÜPP ning riskijuhtimise tulevik poliitikas. Täna esitletud teatis tuleb ministrite tasandil aruteluks detsembri põllumajanduse ja kalanduse ministrite nõukogu istungil 11. detsembril.

ÜPP tuleviku mõjuhinnangu esitab Euroopa Komisjon järgmise aasta kevadel ning õigusaktide eelnõud, mis on aluseks ühise põllumajanduspoliitika rakendamisele liikmesriikides, tulevad arutusele järgmise aasta sügisel.

Teatise leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Teate edastas:
Angelika Lebedev
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel 625 6255
press@agri.ee


MTÜ Eesti Noortalunikud tegevusi viiakse ellu Maaeluministeeriumi „Projektitoetus põllumajandustootjate kestlike toidusüsteemide ja keskkonnaalase teadlikkuse suurendamiseks“ vahendite kaasabil